Logo Thermint
 • Thermint spol. s r.o. Hlohovec,
 • Nám sv. Michala, 920 01 Hlohovec, Slovenská Republika,
  Tel./fax: 033 / 742 53 15, Mobil: 0905 / 619 469
Spoločnosť Thermint spol. s r.o. vznikla v roku 1992 na základe dopytu trhu po službách, ktoré poskytujeme.
V roku 1995 bola založená organizačná zložka v Českej republike.

Výškové práce

Stavebno-montážne práce vo výškach

 • Predmetom činnosti našej firmy sú špeciálne stavebno-montážne práce vo výškach a hĺbkach, vykonávané technológiou priemyselného horolezectva, zahŕňajúce komplexné antikorózne protipožiarné ochrany oceľových konštrukcií, komplexné čistenie technologických zariadení a objektov, zložité montážne a demontážne práce v náročných podmienkach, sanácie betónových konštrukcií, tesniace práce pri pretesnení nerezových zvarov na vybraných zariadeniach jadrových elektrární. Vykonávané práce vyžadujú vysoké nároky na akosť a sú realizované v takej kvalite, aby sme sa mohli zúčastňovať na prácach pre spoločnosti vlastniace ČSN ISO 9002.

Ochrana oceľových a stavebných konštrukcií

 • Komplexná ponuka špeciálnych a ochranných protipožiarnych náterov technologických zariadení, potrubí a stavebných častí zahŕňa:
  Čistenie a úprava povrchov pred aplikáciou náterových systémov použitím špeciálnych zariadení.
  Chemickú úpravu sanovaných povrchov materiálmi zabraňujúcimi procesu korózie:
  Opravy povrchov pred vykonaním náteru pri náteroch technologických zariadení.
  Vyspravovanie povrchov správkovým tmelom, opravy omietok, fasáda a stavebných konštrukcií a , ak si to vyžaduje technologický postup, penetrácia povrchov.
  Antikorózne podkladové nátery povrchov konštrukcií, potrubí a zariadení. Po dohode s objednávateľom je stanovený primeraný spôsob antikoróznej ochrany, doporučený firmou na základe skúsenosti s niektorými technológiami.
  Vrchné ochranné nátery - podobne ako pre podkladové nátery je vopred dohodnutý optimálny technologický postup, pričom podľa požiadavky investora firma zabezpečí aj špeciálne náterové hmoty vhodné pre rôzne typy prostredia.

Špeciálne čistiace práce

 • Špeciálne čistiace práce sú zamerané na udržovanie čistoty v prevádzkových priestoroch priemyselných objektov, na zložitých technologických zariadeniach, na objektoch pre poskytovanie služieb a vonkajších fasádach budov. Realizácia čistiacich prác v rôznych priestoroch a na rôznych typoch konštrukcií a zariadení sa vykonáva pomocou špeciálnej čistiacej techniky, v kombinácií výkonných čistiacich strojov so špeciálnymi vysoko účinnými čistiacimi prostriedkami. Podľa typu dohodnutého technologického a ekologického postupu sú pri samotnej realizácii prác použité rôzne typy čistiacich strojov. Na vyčistenie priestorov a rôznych typov konštrukcií používame dva spôsoby, a to suchý a mokrý spôsob, alebo ich vzájomnú kombináciu. Obidva spôsoby je možné použiť vo všetkých polohách a typoch povrchov aj na veľmi ťažko prístupných miestach.

Spárovanie panelových obytných budov

 • Komplexná ponuka vyplnenia medzipanelových spár na budovách zahŕňa: Prípravu povrchových spár, teda dôkladné odstránenie starej výplne spáry, vyspravenie a očistenie. Penetrácia vnútorných častí spár. Vytmelenie spáry tesniacimi materiálmi podľa požiadaviek a dohody s objednávateľom. Okrem spárovania panelových domov vykonávame na týchto objektoch stavebné práce ako je: náter schodísk, klampiarske práce, izolácia striech, zatepľovanie budov, výmena bleskozvodov.

Montáž veľkoplošných reklám

 • Realizácia sa vykonáva na ťažko prístupných miestach - na rôznych typoch konštrukcií - zariadení, objektoch, vonkajších fasád..., na základe vopred dohodnutého technologického postupu s investorom.

Strešná krytina (demontáž, montáž, čistenie, nátery)

 • Rozsah prác (oprava poškodených častí krovu - debnenia - latovania, nutnosť novej impregnácie krovu proti škodcom - pliesňam, zateplenie, atď.) sa určí na základe skutočného stavu krovu a požiadaviek investora.      Realizujeme montáž strešnej krytiny rôzneho typu (pálená, betónová, kanadský šindeľ, plechové profily).

Fasády (vysprávky - zateplenie - nátery)

 • Technológia priemyselného horolezectva umožňuje realizáciu vysprávok, náterov fasád. V prípade zateplenia veľkých plôch (panelových budov) sa využíva technológia zdvíhacích zariadení (závesné lávky).

Rýny - zvody (demontáž - montáž - čistenie - nátery)

 • Klasická technológia (lešenie, plošiny, lávky) je náročná vzhľadom na finančné prostriedky a časový horizont. Technológia priemyselného horolezectva tieto aspekty v podstatnej miere redukuje.

Demolačné práce

 • Na základe obhliadky - skutočného stavu objektu sa vypracuje technologický postup a cenová ponuka.

Bližšie nešpecifikované druhy prác

 • Podľa Vášho želania na ťažko prístupných miestach pomocou horolezeckej a speleologickej techniky.